s.v. Langeberg

Sportpark In de Struiken Brunssum
Hendrick Avercamp 1
6445 EK BRUNSSUM
Tel: 045-5253877

Correspondentieadres s.v. Langeberg
Frans Halsstraat 20
6445 EH Brunssum 


Contributie:
Roger Gordijn
Tel: 045-5254389

ING 3524146
NL69INGB0003524146
t.a.v. s.v. Langeberg
Brunssum

Gebruiksvoorschrift

Kunstgrasveld gemeente Brunssum

Contributie per 1-7-2017

Senioren (spelend) : € 170,- per jaar
Senioren (niet spelend) : €   60,- per jaar
Spelend Veteranen : €   80,- per jaar
Junioren 12 - 18 jaar : € 130,- per jaar
Pupillen 6 - 11 jaar : € 120,- per jaar
Mini Pupillen tot 6 jaar : €   60,- per jaar

Bestuursreglement "alcohol in de sportkantine" van s.v. Langeberg
 

J.M.H. Kleijkers
Ferdinand Bolstraat 4
6445 EE Brunssum

betreffende de inrichting:

Kantine S.V. Langeberg
Hendrick Avercamp 1
6445 EK Brunssum


Inleiding.

Het is voor sportverenigingen met een kantine in eigen beheer op de eerste plaats een wettelijke verplichting om het verantwoord verstrekken van alcoholhoudende dranken te waarborgen. Op de tweede paats zijn er in het bestuursreglement bepalingen opgenomen betreffende paracommercie. Hierin leggen sportverenigingen en hun bonden afspraken vast waarmee ze oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca tegengaan. Op de derde en laatste plaats laten sportverenigingen, vooral met de huis- en gedragsregels uit het bestuursreglement, zien dat ze verantwoord alcoholgebruik serieus nemen.

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

a) Alcoholhoudende dranken

Alle dranken met meer dan 0,5% alcohol:
- zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol
- sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

b) Sociale Hygiëne

Met sociale hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige accommodaties gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de accommodatie kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.

Verder houdt sociale hygiëne kennis in van de Drank- en horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

c) Leidinggevenden

Het bestuur heeft twee personen aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, dienen te beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne, voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de accommodatie. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de accommodatie.

d) Barvrijwilliger

Een barvrijwilliger is een vrijwilliger die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt - de barwerkzaamheden in de accommodatie uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 6 van dit bestuursreglement.

Artikel 2 Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende wettelijke bepalingen te worden nageleefd:
1.    Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
2.    Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
3.    De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar
       de vereiste leeftijd heeft bereikt.
4.    Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of
       zedelijkheid.
5.    Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
6.    Het is verboden personen toe te laten in de accommodatie die dronken zijn of onder invloed zijn van andere
       psychotrope stoffen.
7.    De dagen en tijdstippen waarop alcoholhoudende drank wordt verstrekt en de geldende leeftijdsgrenzen of 
       leeftijdsgrens worden duidelijk zichtbaar en goed leesbaar in de accommodatie aangegeven.

Artikel 3 Vaststellen en wijzigen

1.    Het bestuur legt dit bestuursreglement voor aan de Algemene Ledenvergadering, dan wel - indien deze
       bevoegdheid bij het bestuur ligt - stelt het bestuursreglement vast. 
       Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.
2.    Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe Drank- en
       horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en horecawet.
       Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven 
       Drank- en horecavergunning.
3.    Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.
4.    Indien een bestuursreglement is vastgesteld zónder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en 
       horecavergunning aan te vragen, dan wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

Paragraaf 2 Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 Openingstijden en schenktijden

1.    De openingstijden van de kantine zijn:
Zondag           09.00 – 21.00 uur.
Maandag         17.00 – 20.00 uur.
Dinsdag          18.00 – 00.00 uur.
Woensdag       17.00 – 20.00 uur.
Donderdag      18.00 – 00.00 uur.
Vrijdag           18.00 – 00.00 uur.
Zaterdag         09.00 – 21.00 uur.

2.    Op de volgende tijdstippen wordt alcohol geschonken:
Zondag           11.00 – 21.00 uur.
Dinsdag          18.00 – 00.00 uur.
Donderdag      18.00 – 00.00 uur.
Vrijdag            18.00 – 00.00 uur.
Zaterdag         13.00 – 21.00 uur.

Wanneer er wedstrijden op een ander tijdstip worden ingelast of wanneer er aktiviteiten worden georganiseerd kan van bovenstaande openingstijden en tijdstippen afgeweken worden.

Artikel 5 Aanwezigheid

Op de momenten dat in de inrichting alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne, ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

Artikel 6 Kwalificatienormen en Instructie ‘barvrijwilliger’

1.    Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.

Barvrijwilligers:
a.    Zijn tenminste 18 jaar oud;
b.    Hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd;
c.    Staan als zodanig bij de organisatie geregistreerd op een lijst.
d.    Zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige
       verenigingsleden).

2.    Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers is gegeven door een terzake deskundige en
       bestaat minimaal uit een voorlichting van 2 uur.

Atikel 7 Huis- en gedragsregels

1.    Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank te gebruiken in de accommodatie.
2.    Het is niet toegestaan om de alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine, bestuurskamer of op
       het terras voor de kantine.
3.    Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer 
       deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
4.    Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende
       of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
5.    Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 2) drinken geen alcohol gedurende hun
       bardienst.
6.    Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, ‘meters bier’ en ‘rondjes van de zaak’ zijn 
       niet toegestaan.
7.    Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.
8.    Er wordt geen alcohol geschonken aan:
-          Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun
           functie.
-          Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

Artikel 8 Voorlichting

1.    Dit reglement en de lijst van geïnstrueerde barvrijwilligers (artikel 6) worden in de accommodatie opgehangen
       en wordt tevens op de site www.svlangeberg.nl gepubliceerd.
2.    Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik.
3.    Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken.

Paragraaf 3 Paracommercie bepalingen

Artikel 9 Toegelaten horeca-activiteiten

1.    Met in achtneming van de bepalingen in lid 2, 3 en 4 zullen de horeca-activiteiten worden uitgeoefend.
2.    Er zullen geen horeca-activiteiten plaatsvinden ten behoeve van gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden of
       deelnemers aan de activiteiten.
3.    De horeca-activiteiten vinden alleen plaats ten behoeve van personen die in de ruimste zin van het woord
       deelnemen aan de activiteiten van de organisatie, met inachtneming van het bepaalde in lid 4.
4.    Het uitoefenen van horeca-activiteiten ten aanzien van niet-leden of personen die deelnemen aan de activiteiten
       vindt uitsluiten plaats in een periode van één uur voor en na de activiteit.
5.    Wanneer de activiteiten niet binnen de eerder genoemde doelstellingen vallen, zullen het clubhuis en/of de 
       inventaris niet aan derden worden verhuurd of ter beschikking gesteld.
6.    Door de organisaties mag geen reclame worden gemaakt voor andere horeca-activiteiten dan voor de binnen
       de doelstelling van de organisatie vallen, alsmede zijn toegelaten en omschreven in dit artikel. 

Artikel 10 Handhaving, klachtenprocedure en sancties

1.    Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur en de leidinggevenden belast
       met de algemene leiding over de ccommodatie. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van 
       de wet en dus van dit reglement.
2.    Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter
       kennis te worden gebracht van het bestuur en de overkoepelende sportbond.

      Tot de rechtstreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de plaatselijke reguliere horecaondernemers.
      Een klacht kan dan door hen zelf, dan wel door de Koninklijke Horeca Nederland of via haar plaatselijke of
      regionale afdeling ingediend worden.

3.    De overkoepende sportbond verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de 
       klacht maatregelen om herhaling te voorkomen. Het brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de 
       indiener van de klacht en van de betreffende vereniging.
4.    Blijft het verenigingsbestuur in het kader van het hiervoor in punt 3 gestelde in gebreke, respectievelijk is er
       sprake van een nieuwe klacht inzake een nieuw feit, dezelfde vereniging betreffend, dan treft de sportbond zo 
       nodig tuchtrechtelijke maatregelen jegens de vereniging binnen twee maanden na ontvangst van de laatste
       klacht, en brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener(s) van de klacht(en) en van
       NOC*NSF.

Datum: April 2005

Plaats : Brunssum

Namens het bestuur,

H. Schils ( voorzitter )
R.Gordijn ( secretaris )
H.Kleijkers ( penningmeester )

Leidinggevenden in het bezit van het diploma sociale hygiene:

H.Kleijkers  Ferdinand Bolstraat 4    6445 EE Brunssum
H.Peeters    Henri Dunantstraat 259 6441 XH Brunssum
T. Wigman  Martinusstraat 11          6413 HE Heerlen

Barvrijwilligers in het bezit van instructie verantwoord alcoholgebruik:


J.Wolters     Julianastraat 7 A7         6441 BR Brunssum

Copyright © 2011-2020 s.v. Langeberg.

Realisatie : eMBee IT Solutions

Privacy Policy

top